Skarbówka już kontroluje naszą korespondencję! Zmiany w ramach Krajowej Administracji Podatkowej to powrót do państwa policyjnego!

Jak się dowiedzieliśmy od dziennikarzy Stowarzyszenia Niepokonani 2012 skarbówka zaczęła masowo przeglądać korespondencję przedsiębiorców oraz naruszając prawo własności wchodzi bezceremonialnie na prywatne posesje właścicieli lub pracowników firm. Co więcej, zgodnie z kolejną instrukcją podpisaną tym razem przez Zastępcę Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Podsekretarza Stanu mł. insp. Piotr Walczak(KS10.8750.1.2017)  wszystkie rozpoczęte postępowania muszą się zakończyć do 31 maja 2017 roku! I nie chodzi tu o "przyjazne dla przedsiębiorców państwo" Premiera Morawieckiego ale o kolejne decyzje wymiarowe. Komentarze skarbowców pod tekstem umieszczonym na forum skarbowcy.pl mówią za siebie: http://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=25283 Stowarzyszenie Niepokonani 2012 nie zostało poważnie potraktowane jako merytoryczny partner przez Panią Premier oraz Ministra Finansów, w związku z powyższym złożyliśmy grupową skargę do Komisji Europejskiej w zakresie naruszania prawa Unii Europejskiej.  Naszemu zgłoszeniu nadany został numer CHAP(2017)00997(Komisja Europejska nadanie numeru CHAP(2017)00997) i czekamy na dalsze procedowanie. Żeby przyśpieszyć  dalsze procedowanie skarga została dodatkowo przetłumaczona na język angielski i niemiecki. Nie mamy żadnych złudzeń, iż zmiany w ramach Krajowej Administracji Skarbowej będą służyć wsparciu przedsiębiorców i ściganiu złodziei wyłudzających podatek VAT. To cały czas ci sami urzędnicy wynagradzani za ilość i wartość decyzji wymiarowych! Treść instrukcji przedstawiamy poniżej: MINISTERSTWO FINANSÓW Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Podsekretarz Stanu mł. insp. Piotr Walczak KS10.8750.1.2017 Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej Naczelnicy Urzędów Celno-Skarbowych wszyscy Z uwagi na dużą liczbę wszczętych a nie zakończonych postępowań kontrolnych, polecam zachowanie szczególnej staranności w celu szybkiego ich przeprowadzenia i zakończenia w możliwie najwcześniejszym momencie. Proszę o wypracowanie metodyki wykonania niezbędnych w postępowaniach czynności w sposób, który zapewni realizację ww. celu. Należy w szczególności zwrócić uwagę na sposób realizacji zasady szybkości działania, np. działania związane ze sposobem doręczania korespondencji, planowaniem wykonania czynności związanych z przesłuchiwaniem świadków, zintensyfikowaniem wzajemnej pomocy prawnej przy realizacji działań. Ww. cel proszę zrealizować w terminie do końca maja 2017 roku. Jednocześnie polecam, aby w przypadku przedłużenia czasu trwania postępowania kontrolnego na okres po 31 maja br., o każdym zamiarze podjęcia takiego działania informować z tygodniowym wyprzedzeniem zastępcę dyrektora izby administracji skarbowej nadzorującego pracę pionu kontroli celno-skarbowej. Niezależnie od powyższego należy także zwrócić uwagę, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, w toku prowadzonych kontroli w zakresie podatku od towarów i usług należy odmówić prawa do odliczenia, w przypadku udowodnienia, na podstawie obiektywnych przesłanek, że skorzystanie z tego prawa wiązałoby się z przestępstwem lub nadużyciem (wyroki w sprawach połączonych C-180/11 i C-142/11 Mahageben, pkt 42, C-277/14 PPUH Stechcemp, pkt 47 itp.). Powyższe ma zastosowanie również w sytuacji, gdy podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że przez nabycie towaru uczestniczył w transakcji związanej z przestępstwem w zakresie podatku VAT. Za nieprawidłową należy uznać odmowę skorzystania z prawa do odliczenia przez podatnika, który nie wiedział i nie mógł wiedzieć, że w ramach danej transakcji dostawca dopuścił się przestępstwa lub że inna transakcja w łańcuchu dostaw, dokonana przed transakcją przeprowadzoną przez owego podatnika lub po niej, miała miejsce z naruszeniem przepisów o podatku VAT. Podkreślenia wymaga, że ciężar przeprowadzenia dowodu na istnienie świadomości podatnika udziału w oszustwie spoczywa na organie, który powinien wykazać istnienie obiektywnych przesłanek prowadzących do wniosku, iż podatnik nie dołożył należytej staranności by upewnić się, iż transakcja stanowiąca podstawę do odliczenia podatku nie wiązała się z przestępstwem popełnionym przez dostawcę lub inny podmiot działający na wcześniejszym lub dalszym odcinku łańcucha dostaw. Określenie działań jakich w konkretnym przypadku należałoby w sposób uzasadniony oczekiwać od podatnika w ramach tzw. ,,należytej staranności” zależy od szeregu okoliczności każdego rozpatrywanego indywidualnie przypadku. Nie zawsze będą istniały obiektywne dowody na jej brak, a przynajmniej w toku racjonalnie prowadzonego postępowania niemożliwe będzie ich zidentyfikowanie. Prawidłowe stosowanie powyższych uwag pozwoli zracjonalizować zakres podejmowanych czynności kontrolnych oraz wpłynąć pozytywnie na czas trwania prowadzonych postępowań. Do wiadomości: Pan Marian Banaś Szef Krajowej Administracji Skarbowej Sekretarz Stanu
©2021 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.