Stowarzyszenie Niepokonani 2012 kieruje pismo do Pani Premier Beaty Szydło będące zaproszeniem polskich przedsiębiorców do rozmów.

Legnica, 12.04.2016

 

Szanowna Pani

Beata Szydło

Prezes Rady MinistrĂłw

za pośrednictwem

Pani Beaty Kempy

Kancelaria Prezesa Rady MinistrĂłw

Minister – Członek Rady Ministrów

 Szanowna Pani Premier,  

W nawiązaniu do naszej korespondencji oraz odpowiedzi Pana Mariana Banasia otrzymanej w dniu 30.03.2016 z przykrością informujemy, iż żadna dobra czy jakakolwiek inna zmiana w mentalności urzędników Ministerstwa Finansów, Izb Skarbowych, Izb Celnych,  Urzędów Kontroli Skarbowych, Urzędów Skarbowych i Urzędów Celnych dotychczas nie zaszła. W dalszym ciągu w odpowiedziach przewija się narracja prowadzona wcześniej przez Pana Rostowskiego, Szczurka czy Kapicy. Podejrzewamy, że urzędnicy niższego szczebla Ministerstwa Finansów celowo przekłamują fakty i wprowadzają w błąd Ministra oraz jego zastępców.

Nasze spostrzeżenia i fakty potwierdza protokół Najwyższej Izby Kontroli z dnia 28.03.2016 pod nazwą „PRZECIWDZIAŁANIE WPROWADZANIU DO OBROTU GOSPODARCZEGO FAKTUR DOKUMENTUJĄCYCH CZYNNOŚCI FIKCYJNE”. NIK stwierdza między innymi, iż:

„Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie skuteczność działania Ministra Finansów i podległych mu organów w przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne.”

„Kontrolowane urzędy skarbowe prowadziły postępowania zabezpieczające oraz egzekucyjne rzetelnie, zgodnie z obowiązującą procedurą. Jednak działania te były przeważnie nieskuteczne. Od podmiotów uczestniczących w oszukańczym procederze, głównie firm „słupów”, nie wyegzekwowano wymierzonych w wyniku działań kontrolnych podatków.

W większości badanych przypadków organy kontroli skarbowej nie ustaliły także faktycznych organizatorów oszustw podatkowych.”

„Pomimo zwiększenia liczby i kwot wykrytych w wyniku postępowań kontrolnych fikcyjnych transakcji nie uzyskano poprawy w zapobieganiu wprowadzania do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne. Wyniki analiz oraz kontroli organów kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego wykazały, że odwrotne obciążenie nie rozwiązuje problemu oszustw w sposób systemowy, a jedynie doraźnie, ponieważ objęcie tym mechanizmem danej grupy towarów powoduje przeniesienie procederu oszustw na inne towary pozostające poza tym mechanizmem.”

 Bandyctwo skarbowe i przestępcy wyłudzający podatek VAT mają się dobrze a polscy przedsiębiorcy coraz gorzej.

Głęboko porusza nas fakt, iż Minister Finansów nie chce szukać kompromisu z przedsiębiorcami, nie czuje potrzeby się z nimi spotkać i rozważyć propozycji korzystnych zmian w systemie podatkowym. Ministrowie Finansów za czasów Platformy Obywatelskiej wypowiedzieli polskim przedsiębiorcom wojnę, która trwa do dzisiaj. Zmiany na ulicy Świętokrzyskiej polegają na wymianie byłych Dyrektorów Departamentów na ich zastępców a zastępcami zostają byli dyrektorzy. Bez głębokich zmian kadrowych oraz zmian w świadomości urzędników, którzy powinni wiedzieć, że za celowe działanie na szkodę polskich przedsiębiorców będą karani, nic się nie zmieni.

Szanowna Pani Premier, nie będzie żadnego uszczelniani systemu podatkowego tylko kolejne, zmasowane kontrole w polskich firmach w celu uzupełnienia braków budżetowych. Minister Finansów a właściwie jego służby pozostają głusi na nasze skargi i wnioski, pomimo wcześniejszych obietnic oraz deklaracji pomocy ze strony Kancelarii Pani Premier i Prezydenta RP. Służby skarbowe w dalszym ciągu składają fałszywe zawiadomienia do prokuratur w całym kraju, które skutkują zatrzymaniami i zarzutami w stosunku do niewinnych przedsiębiorców. Wyroki sądów administracyjnych, w tym również wyroki prawomocne nie są respektowane przez aparat skarbowy ale nieprawomocne decyzje wymiarowe są wykonywane  niezwłocznie. Przykładem rażącego ignorowania przepisów prawa przez pracowników skarbówki jest niestosowanie się do  szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 2002/38/WE z dnia 7 maja 2002 r..

W związku z powyższym akcja, zapoczątkowana w maju 2015 roku pod nazwą: “Stop bandyctwu skarbowemu!”, która została wstrzymana w realizacji do czasu osiągnięcia kompromisu i spotkania z nowymi władzami kraju wkracza w etap uruchomienia procedury związanej z formalną skargą do Komisji Europejskiej.

Stowarzyszenie Niepokonani 2012, jej członkowie i sympatycy mając na względzie:

- zagwarantowaną  w Konstytucji RP oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i    Podstawowych Wolności przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka i obywatela, będącą źródłem jego wolności i praw, które władze publiczne mają obowiązek szanować i chronić (art. 30 Konstytucji RP, art. 3 Konwencji);

- fakt, że Rzeczpospolita Polska jest według Konstytucji RP państwem prawa, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, w którym każdy ma obowiązek przestrzegania prawa (art. 2 i art. 83 Konstytucji RP), a obowiązki, które ciążą na RP na mocy Traktatów i pozostają w każdym przypadku dla RP wiążące, nie są przestrzegane;

- fakt, że Unia Europejska, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem, opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, a wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości (Art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.);

- fakt, że Obywatele są bezpośrednio reprezentowani na poziomie Unii w Parlamencie Europejskim (Art. 10 Traktatu o Unii Europejskiej), a instytucje umożliwiają Obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii (Art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej),

- fakt, iż skargi podobne były już wcześniej składane przez członków Stowarzyszenia Niepokonani 2012: numer referencyjny skargi:  CHAP (2015)01349, zmuszone będzie złożyć Petycję podpisaną przez setki polskich firm, w której na zasadzie art. 7 Traktatu o Unii poinformuje o istnieniu wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską wartości, o których mowa w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej i złoży postulat rozważenia zawieszenia prawa do głosowania przedstawiciela rządu RP, wynikającego z członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w obowiązującym prawie, tj. zmian gwarantujących realną i nieuchronną egzekucję wolności, swobód i praw przez pokrzywdzonych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Niepokonani 2012, którzy są Obywatelami Unii w rozumieniu Art. 8 Traktatu z Lizbony.

Pani Premier, tysiące naszych członków i sympatyków wspierało zapowiadaną dobrą zmianę, licząc na przywrócenie sprawiedliwości i praworządności. Nie chcemy donosić na własny kraj, który jest rujnowany przez skorumpowanych urzędników skarbowych tylko chcemy go wspólnie naprawiać. Walczymy o własną godność i życie własne oraz naszych Rodzin a większość z nas walczy już od wielu lat.  Prosimy, po raz kolejny o spotkanie i merytoryczną dyskusję o naszych projektach dotyczących poprawienia ściągalności danin publicznych.

 W dniu 3 czerwca 2016 roku w Warszawie planowane jest ogólnopolskie spotkanie przedsiębiorców z różnych branż oraz osób zainteresowanych korzystnymi zmianami legislacyjnymi. Będzie to wyjątkowa okazja to wsparcia naszej inicjatywy ze strony Kancelarii Pani Premier i Ministra Finansów.

Wszyscy bardzo liczymy na wsparcie Pani Premier oraz na wspólne działanie w celu eliminacji patologii gospodarczych i skarbowych.

Pismo Stowarzyszenia Niepokonani 2012 do Pani Premier Beaty Szydło do pobrania: pismo Premier Beata Szydło 12.04.2016

OdpowiedĹş Ministra FinansĂłw z dnia 30.03.2016: Ministerstwo FinansĂłw odpowiedĹş 30.03.2016

Raport NajwyĹźszej Izby Kontroli do pobrania: NIK wynik kontroli Ministerstwa FinansĂłw marzec 2016

 
©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.