Stowarzyszenie Niepokonani 2012 asystuje przy wprowadzaniu pozwów na wokandy w ramach projektu „Zero tolerancji wobec przestępstw przeciwko dobru wymiaru sprawiedliwości RP”.

UWAGA ODWOŁANIE TERMINU ROZPRAWY !

SO w Krakowie Postanowieniem z dnia: 8.02.2016r. [odebrane w dniu: 18.02.2016r.] odwołał termin rozprawy IC 818/13. O dalszym przebiegu postępowania będziemy informować.

1.03.2016r. w Sądzie Okręgowym w Krakowie, I Wydział Cywilny, sala: K-615 (pawilon K, VI piętro), o godz. 14.00 odbędzie się pierwsza rozprawa w sprawie IC 818/15 z roszczenia na podstawie art. 442(1) par.2.

Stowarzyszenie Niepokonani 2012 pilotuje realizacje następnych pozwów dyskontujących art. 442(1) par. 2 jako formę dochodzenia obrony praw obywateli RP do posiadania mienia w państwie prawa.

Wszystkich chętnych do zapoznania się jak działa wymiar sprawiedliwości w żądaniu naprawienie szkód wywołanych czynami skierowanymi przeciwko dobru wymiaru sprawiedliwości zapraszamy.

Taka wiedza jest niezbędna dla wszystkich obywateli RP.

Pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie [o zapłatę]. Podstawa prawna pozwu: art. 442(1) par. 2 KC i inne.

Art. 4421. Termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody. § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Przystępując do formułowania argumentacji pozwu o odszkodowanie z zakresu art. 441(1) par. 2, który obowiązuje w Kodeksie Cywilnym od 2007r. należy pamiętać o pojęciu definicyjnym opisanym w Kodeksie Karnym.

Kodeks Karny. Art. 7. § 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. § 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. § 3. Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

Wiele przypadków pokrzywdzenia obywateli RP wynika z konsekwencji braku skuteczności wymiaru sprawiedliwości w eliminowaniu skutków występków w przestrzeni prawnej państwa. Praktycznie wynika to z celowego lub bezmyślnego lekceważenia konsekwencji czynów niedozwolonych o charakterze występku przez polskie prokuratury oraz sądownictwo. Wielokrotnie przy takiej diagnozie okazuje się, że powstają swoiste zorganizowane grupy specjalizujące się w dyskontowaniu występków w celach osiągania korzyści majątkowych kosztem naiwnych obywateli RP. Naiwnych dlatego, że wierzących że dobro wymiaru sprawiedliwości RP chronione jest z urzędu a mienie/własność korzysta z ochrony poprzez normę konstytucyjną. Najczęstszymi przejawami występków wobec obywatela będącego petentem wymiaru sprawiedliwości jest poświadczanie nieprawdy czyli składanie fałszywych zeznań przez strony postępowań. Przywołany art. 442(1) par. 2 pozwala dochodzić odszkodowań w sytuacji gdy wszelkie działania wymiaru sprawiedliwości zawiodły a ofiara poniosła szkodę majątkową. Występek składania fałszywych zeznań zachodzi gdy sprawca jest przed złożeniem zeznań/oświadczeń pouczony o odpowiedzialności karnej za taki czyn. Czyli, dowodami w takim powództwie o odszkodowanie z tytułu zaistnienia szkody jako skutku składania fałszywych zeznań są protokoły przesłuchań sprawców. Wyegzekwowany skutecznie wyrok sądowy powstały na podstawie złożonych fałszywych zeznań stanowi dowód poniesienia szkody. Istota skuteczności pozwu zasadza się na okoliczności, aby takie fałszywe zeznania były podstawą zapadającego wyroku, który wywołał szkodę. Inaczej mówiąc wymagane jest wykazanie, że orzekający sąd zdyskontował fałszywe zeznania jako podstawę orzeczenia.

Stowarzyszenie Niepokonani 2012 asystuje przy wprowadzaniu takich pozwów na wokandy w ramach projektu: „Zero tolerancji wobec przestępstw przeciwko dobru wymiaru sprawiedliwości RP”.

©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.