Prosimy o wsparcie w Trybunale Konstytucyjnym w dn. 5.02.15 r. g. 9.00 Warszawa ul. Szucha 12a. Bardzo ważna sprawa dla prawdziwych właścicieli Spółdzielni Mieszkaniowych.

Prosimy o wsparcie w Trybunale Konstytucyjnym w dn. 5.02.15 r. g. 9.00 Warszawa ul. Szucha 12a Bardzo ważna sprawa dla prawdziwych właścicieli Spółdzielni Mieszkaniowych.

Najważniejsze zarzuty podniesione w skardze konstytucyjnej – dotyczą problemów :1) problemu zróżnicowania różnych osób (obywateli) w uzyskiwaniu członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych, co nie jest zgodne z odpowiednimi zapisami w Konstytucji RP (np.art.2, art.21ust.1 art.31 ust.3,art.32,art.64 ust.1,2,3). W świetle dzisiejszych przepisów USM (podanych w skardze) spółdzielnie mogą przyjmować w swe szeregi osoby fizyczne i prawne, bez związku z przysługiwaniem im prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego (patrz np.: art 3 ust.1, 2 ,3 ustawy),natomiast osoby, które nabywają prawo własności do lokalu, a także spadkobiercy, zapisobiercy i licytanci muszą ubiegać się o przyjęcie w poczet członków spółdzielni (patrz np.: art.16, 16a PS), oraz art.17.1 i art.19 ust.2 USM). 2) problemu gorszego traktowania przez prawo materialne (PS, USM) właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni (patrz: art.27, art.24.1, art.26 ust.1 USM, art.16, 16a, 26 par.2 PS), pozbawiające ich wszelkich przywilejów wynikających z prawa własności, co nie jest zgodne z zapisami Konstytucji RP (np.art.2, rat.21 ust.1, art.31 ust.3,art.32,art.58 ust.1, art.64) Aktualnie właściciele lokali (szczególnie lokali mieszkalnych) nie będący członkami spółdzielni mieszkaniowych nie maja w praktyce dnia codziennego żadnych praw, mimo, że zarządcą ich własności, najczęściej usytuowanych w budynkach spółdzielczych, wielorodzinnych pozostają spółdzielnie mieszkaniowe. Istotną częścią wniosku skarżących są zapisy art.27ust.2i3 USM. Dają one niczym nie uzasadniony przywilej spółdzielniom – zarządzania mieszkaniami przekształconymi w odrębną własność w/g reguł prawa spółdzielczego, a nie w/g ustawy o własności lokali, do momentu przekształcenia w odrębną własność ostatniego mieszkania w budynku. W innych zasobach budynki zaczynają być zarządzane w/g ustawy o własności lokali już w momencie ustanowienia własności pierwszego lokalu. Co pozwala właścicielom wybrać zarządcę, niejednokrotnie lepszego, bo spoza spółdzielni, co daje realną możliwość kontroli wpłacanych przez właścicieli środków finansowych oraz kierunków ich wydatkowania, czego w spółdzielniach nie ma. Taki stan rzeczy narusza zasadę równości obywateli wobec prawa. Jedynym instrumentem jaki pozostawił im ustawodawca w dochodzeniu swoich praw wobec takich zarządców jest wystąpienie na drogę sądową, poprzez zaskarżenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie członków spółdzielni, w którym nie mogą uczestniczyć, nawet jako obserwatorzy, bez prawa do głosowania. 3) problemu pozostawienia majątku wszystkich spółdzielców, na który składają się jego n/w elementy, spółdzielniom, a właściwie ich zarządom, na podstawie art.40 USM, bez określenia okoliczności, w których ten wspólny majątek spółdzielców wróciłby do ich prawowitych właścicieli, a także pozbawianie byłych członków danej spółdzielni mieszkaniowej praw do funduszu zasobowego oraz innego majątku spółdzielni, na podstawie art.26 par.2 PS, co jest niezgodne z odpowiednimi zapisami Konstytucji RP (patrz: art.2, art. 21 ust.1, art.31 ust.3, art.32, art.64.ust.1, 2, 3.) 3.1 nieruchomości służące do prowadzenia działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej, społecznej, oświatowo-kulturalnej, administracyjnej i innej, zabudowanej budynkami i innymi urządzeniami; 3.2 nieruchomości zabudowanych urządzeniami infrastruktury technicznej w tym urządzeń i sieci uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków lub osiedli; 3.3 nieruchomości niezabudowanych. Pozostawienie w/w majątku wszystkich spółdzielców spółdzielniom, a właściwie ich zarządom, bo praktycznie to w ich gestii pozostają majątki wielomilionowej rzeszy spółdzielców, na mocy art.40 USM, jest niezgodne nie tylko z Konstytucją RP, ale także z zapisami ustawy Kodeks Cywilny (patrz: art. 49), który precyzuje listę urządzeń nie należących do części składowych gruntu, budynku, jeżeli wchodzą one w skład przedsiębiorstwa, zakładu lub innej jednostki organizacyjnej. W zbiorze tych podmiotów powinna znajdować się również każda spółdzielnia mieszkaniowa. Pozbawianie byłych członków spółdzielni mieszkaniowych praw do udziału w funduszu zasobowym oraz innym majątku spółdzielni jest jawnym naruszeniem praw osobistych i majątkowych, określonych nie tylko w Konstytucji RP, ale także w Kodeksie Cywilnym (patrz: przepisy dot. własności). Przekaż dalej.

Iwona MoĹźejko prosi o wsparcie w Trybunale Konstytucyjnym
©2019 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.