Nasza misja

Stowarzyszenie Niepokonani 2012 to ruch społeczny zainicjowany przez osoby bezprawnie pokrzywdzone przez urzę™dników państwowych(urzę™dy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy celne, sę™dziów, izby skarbowe, prokuratorów, itp.), którzy na zlecenie swoich zwierzchników zapominają… o prawach obywatela i naszym miejscu w Unii Europejskiej . Grupa zaangażowanych osób nieustannie próbuje umacniać‡ szacunek dla konstytucyjnych praw obywatela.

 W tym celu konsolidowane są… wysiłki osób pokrzywdzonych przez organy pań„stwa aby:

  • doprowadzić do peł‚nego ujawnienia i napię™tnowania z mocą… prawa wszystkie przypadki korzystania przez aparat skarbowy z przywileju bezkarnoś›ci przy podejmowaniu będnych decyzji, w wyniku których zbankrutowało w ostatnim dwudziestoleciu wiele firm w naszym kraju,
  • wyeliminować‡ przypadki w których są…dy przyznają… rację™ instytucji państwa a nie ofierze jej ewidentnego zaniedbania, pomyłki lub przestę™pstwa, co się™ zdarza z przyczyn prokuratorskiej ociężałości, nonszalancji lub wrę™cz niekompetencji prawniczej, okazanej w przebiegu gromadzenia i weryfikowania materiał‚u dowodowego,
  • publicznie ogł‚aszać te najcięższe oskarżenia kierowane ku wymiarowi sprawiedliwoś›ci, które dotyczą… zarzutów ferowanych przez prokuraturę, w oparciu o niesprawdzone do koń„ca poszlaki o charakterze pomówień„, domniemań„ lub insynuacji, ponieważ niesłusznie oskarżony obywatel nie tylko boleśnie odczuwa, że został zelżony i sponiewierany ale również, że został‚ opuszczony przez własne państwo, w ś›rodku praworządnej Europy.

Poła…czyliśmy się korzystają…c z uczestnictwa każdego z nas w programie TV POLSAT „Państwo w Państwie”, i choć nasze sprawy zna już cała Polska to uważamy, że każdy obywatel, który został‚ podobnie pokrzywdzony , powinien otrzymać‡ szansę™ upublicznienia wszystkich niegodziwoś›ci, których był adresatem ze strony poszczególnych organów administracyjnych, skarbowych czy prokuratorsko-są…dowych.

Nasze cele:

• Rewizja błe™dnych wyroków sądowych oraz decyzji administracyjnych

• Wprowadzenie zmian legislacyjnych, które uniemożliwią… bezprawne dział‚anie urzę™dników, prokuratorów i sędziów.

• Przywrócenie utraconego szacunku instytucjom państwowym.

„TYLKO WSPÓLNIE MOŻEMY WYGRAĆ !”

©2020 Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.